نوآوران امین
1400/05/24
21:26
ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس(#زپارس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 74 درصدی درآمده...

ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس(#زپارس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۷۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۶۹,۲۵۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۶۳,۶۲۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۳۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۴۱۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0