بتاسهم
1399/10/04
21:36
#کپارس در 3 ماهه اول 330 میلیارد ریال فروش داشت در 3 ماهه دوم 805 و 3 ماهه سوم مهر را عالی آغاز کرده و 335 میلیارد ریال فروش داشت و ابان هم 345...

#کپارس در ۳ ماهه اول ۳۳۰ میلیارد ریال فروش داشت


در ۳ ماهه دوم ۸۰۵ و


۳ ماهه سوم مهر را عالی آغاز کرده و ۳۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و ابان هم ۳۴۵ میلیارد ریال و اذر ۳۱۱ میلیارد ریال بود


۹ ماهه ۲۱۳۰ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۹۷ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0