سیگنال یاب روزانه
1399/10/28
17:38
بعد از فروپاشی کشور شوروی سابق، از رییس جمهور وقت آقای گورباچف پرسیدند که به نظر شما کدام عامل در اضمحلال و فروپاشی در داخل کشور شوروی بیشتر از همه...

بعد از فروپاشی کشور شوروی سابق، از رییس جمهور وقت آقای گورباچف پرسیدند که به نظر شما کدام عامل در اضمحلال و فروپاشی در داخل کشور شوروی بیشتر از همه عوامل دیگر موثر بوده است. گورباچف بعد از ادای توضیحاتی در انتهای صبحت هایش اذعان نمود؛ اصلی ترین عاملی که کشور ما را به از هم گسیختگی و تکثر هدایت نمود: ادعای واهی، تظاهر و وانمود نمودن به انجام امور و کارها نزد مدیران و مسولین و متولیان امر و غاطبه ای از مردم بود، در حالی که هیچ کاری به صورت تکمیلی و واقعی انجام نمی گرفت و فقط تظاهر به انجام کارها نمود داشت و تصویر می گردید


/احمد بیدیانتهای خبر

0
0