خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/18
11:28
#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت #وکبهمن در گزارش ماهانه اردیبهشت 89 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #وصنعت در گزارش ماهانه اردیبهشت 437...

#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت#وکبهمن در گزارش ماهانه اردیبهشت ۸۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وصنعت در گزارش ماهانه اردیبهشت ۴۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وساپا در گزارش ماهانه اردیبهشت ۲۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#شفا در گزارش ماهانه اردیبهشت ۱,۰۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0