بتاسهم
1401/04/01
12:22
#خگستر انتشار آگهی عرضه عمومی سهام- نوبت اول- با مشخصات مزایده فروش 36.6 درصد سهام شرکت نایل ایران (سهامی خاص)

#خگستر انتشار آگهی عرضه عمومی سهام- نوبت اول- با مشخصات مزایده فروش ۳۶.۶ درصد سهام شرکت نایل ایران (سهامی خاص)


انتهای خبر

0
0