سیگنال یاب روزانه
1399/09/18
22:36
#وبملت سهم در محدوده حمایتی خوبی قرار دارد مسیر احتمالی سهم را بهمراه اهداف در چارت مشخص کرده ام حدضرر رو بذارید 490 99/09/18

#وبملتسهم در محدوده حمایتی خوبی قرار داردمسیر احتمالی سهم را بهمراه اهداف در چارت مشخص کرده امحدضرر رو بذارید ۴۹۰۹۹/۰۹/۱۸
انتهای خبر

0
0