ایچیموکو و الیوت
1399/09/23
09:43
بازگشایی نمادهای #نوری، #تکمبا، #فارس، #فاراک، #غنوش، #پدرخش، #ونفت، #ولصنم، #ولپارس، #حفارس، #سصفها و #دالبر

بازگشایی نمادهای #نوری، #تکمبا، #فارس، #فاراک، #غنوش، #پدرخش، #ونفت، #ولصنم، #ولپارس، #حفارس، #سصفها و #دالبر


انتهای خبر

0
0