سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/17
14:32
#مرحله_دعوت #زشگزا 🔸موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درصد افزایش سرمایه: 1100% محل تامین: سود انباشته: %21 تجدید ارزیابی : %1,079 ...

#مرحله_دعوت#زشگزا


🔸موضوع:


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهدرصد افزایش سرمایه: ۱۱۰۰٪


محل تامین:


سود انباشته: ٪۲۱


تجدید ارزیابی : ٪۱,۰۷۹
🔺تاریخ برگزاری مجمع : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

انتهای خبر

0
0