تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/08
16:06
اطلاعات آماری بازار 1399/10/8 تعداد کل صف های خرید بازار:139 ارزش کل صف های خرید بازار:20,117,224,928,908ریال تعداد کل صف های فروش بازار:203 ار...

اطلاعات آماری بازار ۱۳۹۹/۱۰/۸تعداد کل صف های خرید بازار:۱۳۹


ارزش کل صف های خرید بازار:۲۰,۱۱۷,۲۲۴,۹۲۸,۹۰۸ریالتعداد کل صف های فروش بازار:۲۰۳


ارزش کل صف های فروش بازار:۲۶,۰۱۴,۳۰۹,۸۸۰,۲۷۸ریال@CMA_investmentانتهای خبر

0
0