بتاسهم
1399/10/05
11:43
#کترام در اذر 157 ،ابان 170 و مهر 164 و شهریور 183 میلیارد ریال فروش داشت و جمعا 1266 میلیارد ریال فروش داشته

#کترام در اذر ۱۵۷ ،ابان ۱۷۰ و مهر ۱۶۴ و شهریور ۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۱۲۶۶ میلیارد ریال فروش داشته


انتهای خبر

0
0