کدال۳۶۰
1399/09/30
11:19
#سیدکو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1399/10/10 ساع...

#سیدکو


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۱۱:۱۹:۴۹ (۷۰۴۰۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0