تارگت بورس
1400/09/05
22:15
#خکار تارگت 500 فعال میباشد اگر سهم را در سبد دارید فروش توجیهی ندارد اما در صورت عبور از محدوده 500 تارگت 620 را ثبت خواهد نمود

#خکار تارگت ۵۰۰ فعال میباشد اگر سهم را در سبد دارید فروش توجیهی ندارد اما در صورت عبور از محدوده ۵۰۰ تارگت ۶۲۰ را ثبت خواهد نمودانتهای خبر

0
0