نوآوران امین
1399/12/04
12:04
البرز دارو (#دالبر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۱۹.۳۱ درصدی فروش ...

البرز دارو (#دالبر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۹.۳۱ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۶۶.۶۵ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۱۹.۰۹ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0