بتاسهم
1399/10/07
15:00
#کسرام در اذر 54 میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به عدد 107 میلیارد ریالی در 3 ماهه رسیده است

#کسرام در اذر ۵۴ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به عدد ۱۰۷ میلیارد ریالی در ۳ ماهه رسیده است


انتهای خبر

0
0