بتاسهم
1401/01/07
22:34
#خاهن اسفند با فروش 1034 میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و 12ماهه به فروش 12008 میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل 9558 میلیارد ریال بود

#خاهن اسفند با فروش ۱۰۳۴ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به فروش ۱۲۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۹۵۵۸ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0