بورس۳۶۵
1399/08/11
11:42
این سه پیشنهاد بنفع سهام دار خرد و به ضرر سهام دار عمده و حقوقی است.. در هر کدام از این موارد بخصوص مورد اول و دوم که حذف پیش گشایش ۳۰ دقیقه و افز...

این سه پیشنهاد بنفع سهام دار خرد و به ضرر سهام دار عمده و حقوقی است..در هر کدام از این موارد بخصوص مورد اول و دوم که حذف پیش گشایش ۳۰ دقیقه و افزایش حجم مبنا است نظری سنجی هایی بسیاری در شبکه های مجازی انجام شده و نظر اکثریت سهام دار به انجام این موارد است

انتهای خبر

0
0