مهندسی مالی
1399/09/30
12:38
معامله گر موفق شدن نیازمند جسارت است: جسارت تلاش کردن، جسارت شکست خوردن، جسارت موفق شدن، و جسارت ادامه دادن وقتی که ادامه مسیر خیلی سخت می شود. ما...

معامله گر موفق شدن نیازمند جسارت است: جسارت تلاش کردن، جسارت شکست خوردن، جسارت موفق شدن، و جسارت ادامه دادن وقتی که ادامه مسیر خیلی سخت می شود.مایکل مارکوس

انتهای خبر

0
0