بتاسهم
1401/03/04
18:29
#شپدیس با همین فرمان پیش برود 9ماهه خوبی میدهد سهم فروردین توفانی را داشت . 48860 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۶,۹۳۰,۲۲۸ ریال است . 263 ...

#شپدیس با همین فرمان پیش برود ۹ماهه خوبی میدهد


سهم فروردین توفانی را داشت . ۴۸۸۶۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۱۴۶,۹۳۰,۲۲۸ ریال است . ۲۶۳ هزار تن صادرات داشته است


اردیبهشت به عدد ۳۹۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۸۸,۶۴۷,۷۸۴ ریال است


در۸ ماهه فروش به ۲۴۹۳۵۶ میلیارد ریال رسیده !!


مدت مشابه قبل ۱۲۱۳۴۱ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0