بولتن اقتصادی
1399/09/04
11:13
نتایج یک نظرسنجی: 🔹کاهش محسوس مصرف مواد خوراکی در خانوارهای بیکارشده 🔹 ۶۸ درصد از بیکارشدگان سرپرست خانوار هستند

نتایج یک نظرسنجی:🔹کاهش محسوس مصرف مواد خوراکی در خانوارهای بیکارشده🔹 ۶۸ درصد از بیکارشدگان سرپرست خانوار هستند

انتهای خبر

0
0