کارگزاری سهام بارز
1400/01/15
09:21
#شبصیر گزارش عملکرد اسفند 🔹درآمد شرکت در اسفند 141 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن 22% کاهش یافته، متوسط درآمد ماهانه شرکت در سال 99 برابر 120 ...

#شبصیر


گزارش عملکرد اسفند🔹درآمد شرکت در اسفند ۱۴۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ۲۲٪ کاهش یافته، متوسط درآمد ماهانه شرکت در سال ۹۹ برابر ۱۲۰ میلیارد تومان می باشد.🔹شرکت در اسفند ۲۲۱۳ تن محصول فروخته که نسبت به بهمن ۲۶٪ کاهش یافته، متوسط مقدار فروش ماهانه در سال ۹۹ برابر ۳۲۳۷ تن بوده است.🔹درآمد شرکت در سال ۹۹ برابر ۱۴۳۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۸، ۱۰۳٪ افزایش یافته است.🔹تولید شرکت در سال ۹۹ برابر ۴۱۷۱۱ تن بوده که افزایش ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد.🔹مقدار فروش شرکت در سال ۹۹، ۳۸۸۴۷ تن بوده که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۵ درصدی دارد.🔹نرخ فروش گرانول در اسفند ۶۴۵۱۲۴ ریال برای هر کیلو بوده که نسبت به بهمن ۷٪ افزایش یافته، متوسط نرخ فروش گرانول در سال ۹۹ برابر ۳۶۷۵۶۶ ریال برای هر کیلو بوده که نسبت به سال ۹۸، ۹۲٪ افزایش یافته است.انتهای خبر

0
0