بورس۳۶۵
1399/08/12
21:10
💶 نمودار مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروز امروز سرانه فروش حقیقی 27 میلیون تومان بود و سرانه خرید حقیقی 14 میلیون توم...

💶 نمودار مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروزامروز سرانه فروش حقیقی ۲۷ میلیون تومان بود و سرانه خرید حقیقی ۱۴ میلیون تومان بود که خیلی بد نبود.......................


《تاریخ: دوشنبه ۱۲ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0