کدال۳۶۰
1399/11/14
16:29
#وسفارس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان فارس 🔹 زمان برگزاری: ساعت 09:00 مورخ 1399/11/01 ...

#وسفارس


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان فارس🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۶:۲۹:۴۸ (۷۱۹۴۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0