تحلیل کاربردی هلالات
1399/11/07
13:10
#با_گزارشات در پاییز رشد درآمد #غزر #سشرق نسبت به تابستان خوب بوده است. حاشیه سود #سشرق ثابت مانده اما حاشیه سود #غزر رشد هم کرده است. #پسهند شرا...

#با_گزارشاتدر پاییز رشد درآمد #غزر #سشرق نسبت به تابستان خوب بوده است. حاشیه سود #سشرق ثابت مانده اما حاشیه سود #غزر رشد هم کرده است.#پسهند شرایط نسبتا با ثباتی داشته و شبیه به تابستان بوده است.با فرض اینکه پاییز تکرار شود، P.E این سهم ها به سمت اعداد منطقی تر می رود.انتهای خبر

0
0