کارگزاری آبان
1400/02/27
11:26
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 786.9 میلیون سهم خودرو 675.7 میلیون سهم خگستر 230.2 میلیون سهم خبهمن 212.5 میلیون سهم وپارس 153.2 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۷۸۶.۹ میلیون سهم


خودرو ۶۷۵.۷ میلیون سهم


خگستر ۲۳۰.۲ میلیون سهم


خبهمن ۲۱۲.۵ میلیون سهم


وپارس ۱۵۳.۲ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0