بتاسهم
1401/05/30
16:33
مهم از مجمع #تاپیکو برای اوره سازان موافقت ابتدایی NPC برای تهاتر خوراک با مطالبات اوره سازان دریافت شده است./همفکران

مهم از مجمع #تاپیکو برای اوره سازان


موافقت ابتدایی NPC برای تهاتر خوراک با مطالبات اوره سازان دریافت شده است./همفکرانانتهای خبر

0
0