بتاسهم
1401/02/08
22:28
#رانفور در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده به سود۳۳۶ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد۳۸۱ ریال بوده است

#رانفور در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده به سود۳۳۶ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد۳۸۱ ریال بوده است


انتهای خبر

0
0