کدال۳۶۰
1401/05/31
09:54
#کگاز تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت شیشه و گاز 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1401/05/02 1401-05-31 09:...

#کگاز


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت شیشه و گاز🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۰۹:۵۴:۴۶ (۹۲۷۱۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0