نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/24
16:18
#مهم_مثبت در بازار امروز بیشترین خروج پول حقیقی از گروه واسطه گری مالی139 میلیارد تومان و صندوق ها 72میلیارد تومان بوده است.

#مهم_مثبتدر بازار امروز بیشترین خروج پول حقیقی از گروه واسطه گری مالی۱۳۹ میلیارد تومان و صندوق ها ۷۲میلیارد تومان بوده است.انتهای خبر

0
0