پارسیس تحلیل
1399/11/09
14:00
" #ماهانه #فایرا گزارش ماهانه فایرا نشان میدهد که در دی 1399 موفق به فروش 810 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 39 درصدی داشته ...

" #ماهانه #فایراگزارش ماهانه فایرا نشان میدهد که در دی ۱۳۹۹ موفق به فروش ۸۱۰ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۳۹ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۸ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۵,۴۷۲ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0