پارسیس تحلیل
1399/12/06
18:30
میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب(ع)، و روز پدر مبارک باد. کانال تحلیلی پارسیس

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب(ع)، و روز پدر مبارک باد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0