بتاسهم
1401/04/01
19:20
#کسرام در اردیبهشت با فروش 81 میلیارد ریالی و خرداد ۹۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶۰۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۸۱ میلیارد ریال بود

#کسرام در اردیبهشت با فروش ۸۱ میلیارد ریالی و خرداد ۹۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶۰۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۸۱ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0