مهدی افضلیان
1399/11/07
15:00
🛎بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه در چه نمادهایی بوده؟ 1. #سپرمی 👈 حجم: 355 هزار سهم - 20.1 برابر میانگین حجم ماه - 1 % حجم کل شرکت - ...

🛎 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه در چه نمادهایی بوده؟۱. #سپرمی 👈 حجم: ۳۵۵ هزار سهم - ۲۰.۱ برابر میانگین حجم ماه


- ۱ ٪ حجم کل شرکت


- ۸.۹ ٪ شناور۲. #ساروجح 👈 حجم: ۳ M سهم - ۱۲.۵ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۷ ٪ حجم کل شرکت


- ۰.۷ ٪ شناور۳. #وسکرشا 👈 حجم: ۱۷۰ هزار سهم - ۱۰.۱ برابر میانگین حجم ماه


- ۰ ٪ حجم کل شرکت


- ۰ ٪ شناور۴. #وسیزد 👈 حجم: ۳۲۱ هزار سهم - ۸.۹ برابر میانگین حجم ماه


- ۰ ٪ حجم کل شرکت


- ۰ ٪ شناور۵. #وآتوس 👈 حجم: ۲.۹ M سهم - ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه


- ۴.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۱.۹ ٪ شناور۶. #دکپسول 👈 حجم: ۸.۳ M سهم - ۵.۳ برابر میانگین حجم ماه


- ۴.۱ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۵.۸ ٪ شناور۷. #پرداخت 👈 حجم: ۱۵.۹ M سهم - ۴.۹ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۵ ٪ حجم کل شرکت


- ۹.۸ ٪ شناور۸. #ورازی 👈 حجم: ۲۸.۱ M سهم - ۴.۴ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۹ ٪ حجم کل شرکت


- ۷.۱ ٪ شناور۹. #سرود 👈 حجم: ۱۱.۴ M سهم - ۴.۲ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۴ ٪ حجم کل شرکت


- ۴.۲ ٪ شناور۱۰. #شاملا 👈 حجم: ۱.۲ M سهم - ۴.۲ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۱ ٪ حجم کل شرکت


- ۱ ٪ شناور۱۱. #فجام 👈 حجم: ۴۵.۹ M سهم - ۳.۹ برابر میانگین حجم ماه


- ۷ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۲.۶ ٪ شناور۱۲. #شتران 👈 حجم: ۴۸۴.۳ M سهم - ۳.۹ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۶ ٪ حجم کل شرکت


- ۱.۳ ٪ شناور۱۳. #شبریز 👈 حجم: ۵۹.۳ M سهم - ۳.۸ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۶ ٪ حجم کل شرکت


- ۲.۱ ٪ شناور۱۴. #دارو 👈 حجم: ۹ M سهم - ۳.۸ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۶ ٪ حجم کل شرکت


- ۷.۸ ٪ شناور۱۵. #تپولا 👈 حجم: ۶.۱ M سهم - ۳.۷ برابر میانگین حجم ماه


- ۴.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۱.۲ ٪ شناور۱۶. #پلوله 👈 حجم: ۲.۴ M سهم - ۳.۶ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۱ ٪ حجم کل شرکت


- ۲.۵ ٪ شناور۱۷. #لپیام 👈 حجم: ۸.۷ M سهم - ۳.۶ برابر میانگین حجم ماه


- ۴.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۰.۸ ٪ شناور۱۸. #سفانو 👈 حجم: ۶.۵ M سهم - ۳.۵ برابر میانگین حجم ماه


- ۱.۳ ٪ حجم کل شرکت


- ۸.۵ ٪ شناور۱۹. #وآفری 👈 حجم: ۱۱ M سهم - ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه


- ۰.۶ ٪ حجم کل شرکت


- ۲.۷ ٪ شناور۲۰. #وسقم 👈 حجم: ۸۳ هزار سهم - ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه


- ۰ ٪ حجم کل شرکت


- ۰ ٪ شناور@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0