کارگزاری آبان
1401/01/17
13:36
📊#وثنو اطلاعیه 1401/01/17 *سرمایه گذاری ساختمان نوین* افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرایط تس...

📊#وثنو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷


*سرمایه گذاری ساختمان نوین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


شرایط تسویه:با عنایت به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص واگذاری یا تحصیل سهام شرکت هایی که تاثیر با اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی شرکت داشته باشد، به استحضار می رساند شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) نسبت به فروش تعداد ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ سهم شرکت تامین سرمایه نوین اقدام نمود.


شرکت واگذار شده:تامین سرمایه نوین


درصد واگذار شده:۰.۱۷ درصد


قیمت واگذاری هر سهم:۴,۹۲۳ ریال


جمع مبلغ معامله:۱۷۰,۷۸۳ میلیون ریال


بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت:۲۲,۹۲۳ میلیون ریال


سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال:۱۴۷,۸۶۰ میلیون ریال


درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده


درصد مالکیت قبل از واگذاری:۱.۸۷۰ درصد


درصد واگذار شده جاری:۰.۱۷ درصد


درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری:۱.۶۹۵ درصد
انتهای خبر

0
0