محسن حسنلو
1399/08/18
11:11
#نسبت 💢 نسبت سهم #فباهنر به شاخص کل💢 در نمودار نسبی سهم به شاخص کل در ساختار کانالیزه در کف کانال ساختار Ending ایجاد کرده است و منتطر رشد سهم ه...

#نسبت💢 نسبت سهم #فباهنر به شاخص کل💢در نمودار نسبی سهم به شاخص کل در ساختار کانالیزه در کف کانال ساختار Ending ایجاد کرده است و منتطر رشد سهم هستیم.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0