آتی کالا
1399/10/29
08:07
پسته بهمن بعد از شکست محدوده 135000و حمایت در 132000، در صورت بازگشت، هدف 137000 را دنبال خواهدکرد و در صورت از دست دادن این محدوده، با حمایت بعدی ...

پسته بهمن بعد از شکست محدوده ۱۳۵۰۰۰و حمایت در ۱۳۲۰۰۰، در صورت بازگشت، هدف ۱۳۷۰۰۰ را دنبال خواهدکرد و در صورت از دست دادن این محدوده، با حمایت بعدی ۱۲۹۰۰۰ مواجه خواهدبود.انتهای خبر

0
0