کدال۳۶۰
1401/02/26
08:04
#وثنو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو با عنایت به مجوز افزایش سرم...

#وثنو


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهاممهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین - نماد: وثنوبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۱A-۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۸۹,۵۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۴۱۰,۵۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۴۰۱-۰۲-۲۶ ۰۸:۰۴:۴۵ (۸۸۱۶۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0