بورس۳۶۵
1399/08/21
20:04
🔶 #ویژه سهم هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین قدرت خرید را در بازار داشتند هر چقدر درصد مشخص شده در هر سهم بیشتر باشد قدرت خرید حقیقی هم ق...

🔶 #ویژهسهم هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین قدرت خرید را در بازار داشتندهر چقدر درصد مشخص شده در هر سهم بیشتر باشد قدرت خرید حقیقی هم قوی تر است
۹۹-۰۸-۲۱

انتهای خبر

0
0