خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/01/17
11:21
#سود_سهام #وبشهر تا پایان اسفند ماه 2,740 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #سمگا تا پایان اسفند ماه 106 میلیارد ریال سود سهام در ...

#سود_سهام#وبشهر تا پایان اسفند ماه ۲,۷۴۰ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#سمگا تا پایان اسفند ماه ۱۰۶ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#خبهمن تا پایان اسفند ماه ۳,۰۰۸ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وخارزم تا پایان اسفند ماه ۴,۷۵۵ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0