محسن حسنلو
1399/10/09
15:20
#کگهر ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۱۹۱ روز ✳️ دوره گردش کالا ۱۲۲ روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۲۷۱ روز ✳️ چرخه وجه نقد ۴۲ روز ✳️ ...

#کگهر✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۱۹۱ روز✳️ دوره گردش کالا ۱۲۲ روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۲۷۱ روز✳️ چرخه وجه نقد ۴۲ روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری صفر درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0