یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/11/14
12:16
دعواهای سیاسی مجلس انقلابی با دولت ، که چک و لگدهاش را مردم میخورند

دعواهای سیاسی مجلس انقلابی با دولت ، که چک و لگدهاش را مردم میخورندانتهای خبر

0
0