کانال کدال
1400/05/24
10:34
📊 نماد : کوثر 📑 موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره 🏭 شرکت: بيمه کوثر 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کوثر #هیئت_مدیر...

📊 نماد : کوثر📑 موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره🏭 شرکت: بیمه کوثر
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#کوثر #هیئت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0