بتاسهم
1401/03/03
08:21
#بکهنوج سال مالی را در بهمن با فروش 170 میلیارد ریالی آغاز کرد و اسفند نیز همین بود و فروردین 178 میلیارد ریال و اردیبهشت 284 میلیارد ریال بود و...

#بکهنوج سال مالی را در بهمن با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و اسفند نیز همین بود و فروردین ۱۷۸ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۸۴ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۸۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه سال قبل ۵۸۳ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0