کدال۳۶۰
1399/11/14
12:04
#ددام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم سال مالی منهی به 30 اسفند 1399- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرک...

#ددام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم سال مالی منهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)شرح رویداد:


پیش بینی سود هر سهم سال مالی منهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بشرح پیوست:
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۲:۰۴:۵۸ (۷۱۹۰۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0