کدال۳۶۰
1401/03/02
17:58
#ارفع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت آهن و فولاد ارفع 🔹 زمان برگزاری: ساعت 12:00 مورخ 1401/02/07 1401-03-...

#ارفع


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت آهن و فولاد ارفع🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۷:۵۹:۴۵ (۸۸۵۷۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0