بتاسهم
1399/11/10
21:45
تاثیر افزایش حامل های انرژی بر سه فولادساز 🔹‏ برای محاسبه اثر مصوبه کمیسیون تلفیق سود سه فولاد ساز را با شرایط زیر محاسبه کرده ایم. بیلت منطقه CIS...

تاثیر افزایش حامل های انرژی بر سه فولادساز🔹 برای محاسبه اثر مصوبه کمیسیون تلفیق سود سه فولاد ساز را با شرایط زیر محاسبه کرده ایم. بیلت منطقه CIS برای سال آینده در حدود ۴۸۵ دلار، اسلب ۵۰۳ دلار، نرخ فروش داخلی ۸۵ درصد صادراتی، نرخ گندله حدودا ۱۵۰ دلار ، نرخ آهن اسفنجی ۲۹۱ دلار، نرخ دلار متوسط سال ۲۴ هزار تومان، حجم صادرات شرکت ها در حدود ۸۰ درصد، نرخ گاز پتروشیمی ۹ سنت.🔹 این مصوبه می تواند سود شرکت ها را با توجه به میزان معافیت مالیاتی ببین ۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد.🔹کاهش سود سال آتی کاوه به دلیل شناسایی استهلاک طرح توسعه، زیان تسعیر ارز وام های دریافتی و خرید آهن اسفنجی برای طرح است.اثر این مصوبه بر شرکت های اوره ساز فردا ارایه خواهد شد.کارگزاری بانک صنعت و معدنانتهای خبر

0
0