بتاسهم
1399/12/03
14:31
فولاد غدير ني ريز از زیر مجموعه های #وغدیر 6 ماهه 5268 میلیارد ریال سود خالص داشته است مدت مشابه قبل این عدد 1570 میلیارد ریال بوده

فولاد غدیر نی ریز از زیر مجموعه های #وغدیر ۶ ماهه ۵۲۶۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۷۰ میلیارد ریال بوده


انتهای خبر

0
0