تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/29
10:52
بازیگران سهم های کوچک بازارباید بدانند دیگه نباید به لیدر بزرگ بازار نگاه کنند ، بازار بزودی از حالت گله ای و لیدر محوری خارج می شود و هر سهم باتو...

بازیگران سهم های کوچک بازارباید بدانند دیگه نباید به لیدر بزرگ بازار نگاه کنند ، بازار بزودی از حالت گله ای و لیدر محوری خارج می شود و هر سهم باتوجه به اصلاح و ارزش سهم باید جمع می شود و حرکت می کند ...


انتهای خبر

0
0