بورس۲۴
1401/01/06
08:10
بررسی روند فروش «تکمبا» در یک سال

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کمباین سازی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۴۲۹ میلیارد تومان فروش داشته است .

بررسی روند فروش «تکمبا» در یک سال

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کمباین سازی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۴۲۹ میلیارد تومان فروش داشته است .


فروش مدت مشابه قبل ۲۵۲ میلیارد تومان بود.


تک
انتهای خبر

0
0