بتاسهم
1401/03/03
21:53
#کسرام در اردیبهشت با فروش 81 میلیارد ریالی مواجه بود و 504 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه 328 میلیارد ریال بود

#کسرام در اردیبهشت با فروش ۸۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵۰۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۲۸ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0