کدال۳۶۰
1401/03/22
13:54
#اعتلا ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 🔹 سرمایه فعلی: 2,050,000 میلیون ریال...

#اعتلا


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز



🔹 سرمایه فعلی: ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال



🔹 درصد افزایش سرمایه: ۴۹٪



🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال



🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی



🔹 موضوع افزایش سرمایه: حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشترسودآوری



🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲



بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



۱۴۰۱-۰۳-۲۲ ۱۳:۵۴:۴۶ (۸۹۵۶۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0